Regulamin

Informacje ogólne:

Właścicielem sklepu internetowego www.mobilkarm.pl jest firma:

CDS Jan Sawa
ul. Kolejowa 3
56-120 Brzeg Dolny

NIP: 9880204141
REGON : 021504945

rachunek bankowy: 83 1140 2004 0000 3202 3984 8925

 • Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży w Sklepie.
 • Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione w Sklepie w momencie składania zamówienia.
 • Ceny są podane z uwzględnieniem wszystkich podatków – tzw. ceny brutto. Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki.

Zamówienia :

 • Zamówienie realizowane jest w przeciągu od 24 h do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia go lub zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. W przypadku zamówień z odbiorem osobistym czas odbioru zamówienia wynosi 7 dni od momentu wysłania informacji potwierdzającej realizacje.
 • Zamówienia można składać za pośrednictwem strony www.mobilkarm.pl
 • Przyjęcie zamówienia będzie potwierdzone drogą elektroniczną, poprzez wysłanie e-maila na adres podany w zamówieniu.
 • Warunkiem korzystania z programu lojalnościowego (rabatów) jest założenie stałego konta w sklepie www.mobilkarm.pl
 • Oferta objęta promocją obowiązuje do momentu wyczerpania zapasów.
 • Zakupiony towar zostanie dostarczony przez Sprzedającego pod wskazany w formularzu zamówień przez Kupującego adres, przy czym Kupujący zobowiązuje się do podania prawdziwych danych dotyczących adresu dostawy i telefonu. Sprzedający ma prawo odmówić dostarczenia towaru pod wskazany w formularzu zamówienia adres w przypadku kiedy przekazane dane bądź sposób zapłaty budzą wyraźne wątpliwości co do ich prawdziwości i rzetelności.
 • Kupujący składając zamówienie jednocześnie wybiera formę zapłaty, tj.: przelew bezpośredni na konto Sprzedającego z własnego banku lub przelew na poczcie, przelewy natychmiastowe (Przelewy 24), bądź zapłatę przy odbiorze.
 •  Kupujący ma prawo wyboru sposobu dostawy, której formę wybiera podczas wypełniania formularza zamówienia.
 • Za moment zapłaty za towar Sprzedający uznaje moment wpływu na jego rachunek bankowy całości należności kwoty pieniężnej lub jej doręczenia – w zależności od sposobu wyboru formy płatności.
 • Brak wpływu pieniędzy należnych za zakup towaru w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia przez Sprzedającego.
 • Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedającego pod warunkiem, że zamówiony towar będzie dostępny w magazynie. Klient zostanie poinformowany o sytuacji, kiedy towar będzie dostępny tylko w części. Wtedy Kupujący samodzielnie podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (tj. realizacji częściowej, całkowitej – z wydłużeniem czasu oczekiwania oraz ewentualnym anulowaniu całości zamówienia).
 • W przypadku niedostępności produktów i wpłaceniu na konto Sprzedającego zapłaty ten zobowiązuje się do zwrotu tejże należności na konto Kupującego w terminie do 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia od Kupującego.

Koszt i forma dostawy : Informacje znajdziesz tutaj klikając w ten link

Formy płatności :

Dla Państwa wygody przy składaniu zamówień akceptujemy poniższe formy płatności :

 • gotówka przy odbiorze
 • przelew na konto sklepu:

rachunek bankowy: 83 1140 2004 0000 3202 3984 8925

Płatność przez Przelewy24, iż operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Reklamacje i zwroty :

 • Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w siedzibie firmy :

CDS Jan Sawa
Obrońców Poczty Gdańskiej 13A
52-204 Wrocław

Reklamacje można składać :

 • drogą elektroniczną na adres: kontakt@mobilkarm.pl
 • pisemnie na adres korespondencyjny :

CDS Jan Sawa
Obrońców Poczty Gdańskiej 13A
52-204 Wrocław

Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych

 • Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji producenta, importera bądź dystrybutora towaru. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową.
 • Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą, bądź wymiany na nowy egzemplarz, pozbawiony wad.

Wszystkie przesyłki prosimy kierować na adres korespondencyjny Sklepu :

CDS Jan Sawa         
Obrońców Poczty Gdańskiej 13A
52-204 Wrocław

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) :

1. Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, jeżeli nie zostało ono jeszcze zrealizowane (towar nie został wysłany), kontaktując się z obsługą sklepu  przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@mobilkarm.pl.

W przypadku wysłania zamówienia, odstąpienie od umowy następuje na zasadach określonych w ust. 2-4. 

2. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, składając oświadczenie woli w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia:

– odebrania towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią,

– odebrania ostatniego towaru, w przypadku zamówień więcej niż jednego towaru dostarczanych partiami,

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób zwrotu (dostarczenia) towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego kosztów, przekraczających koszty zwykłego sposobu dostarczenia.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru związane z dostarczeniem towaru do Sklepu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: określenie adresata (zgodnie z danymi podanymi poniżej) datę zawarcia umowy/odbioru towaru, imię, nazwisko oraz adres Klienta, informację o przedmiocie umowy, datę sporządzenia oraz stwierdzenie, że Klient odstępuje od umowy ze sklepem internetowym Mobil Karm, jak również – w przypadku oświadczenia w wersji papierowej – winno być podpisane.

Odstępując od umowy kupna Klient może skorzystać z formularza przygotowanego przez Sklep

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

– ja/my(*)niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od:

Umowy sprzedaży następujących rzeczy……………………………………………………………………………………

Umowy dostawy następujących rzeczy………………………………………………………………………………….

– data zawarcia umowy/odbioru(*)……………………………………………………………………………………………

– numer zamówienia……………………………………………………………..

– imię i nazwisko kupującego/kupujących(*)………………………………………………………………………………………………

– adres kupującego/kupujących(*)…………………………………………………………………………………………….

– podpis kupującego/kupujących(*).……………………………………………………………………………………………..

– data…………………………………………………………………………………………………

(*) – niepotrzebne skreślić

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać listownie w wersji papierowej pod wskazany adres:

CDS Jan Sawa
Obrońców Poczty Gdańskiej 13A
52-204 Wrocław

z dopiskiem: „zwrot


Zwracany towar powinien zostać wysłany na adres: 
CDS Jan Sawa
Obrońców Poczty Gdańskiej 13A

52-204 Wrocław

z dopiskiem: „zwrot” 

4. Zwrot środków pieniężnych Klienta nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 6.

5. W przypadku zamówień odebranych i opłaconych w siedzibie sklepu, zwrot towaru należy również w niej dokonać.

6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

Pozostałe informacje :

 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres:  kontakt@mobilkarm.pl
 • Na życzenie wystawiamy Faktury VAT. Informację o zapotrzebowaniu na fakturę VAT należy zamieścić w uwagach do zamówienia.
 • Faktury VAT przesyłane są w formie elektronicznej ( gotowe do wydruku ) na podany w zamówieniu adres mailowy oraz załączane w oryginale do przesyłki.
 • Uprzejmie prosimy o przemyślane zakupy oraz o weryfikację zamówienia przed dokonaniem ostatecznej akceptacji.

Strategis bezpieczeństwo Mobilkarm.pl jest następująca – i opisana w zakładce „Polityka prywatności” – https://www2.mobilkarm.pl/polityka-prywatnosci  :

 • Wysyłając formularz rejestracyjny Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w tym formularzu w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień, których stroną jest Klient, zgodnie z „Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych”, Dz.U. Nr 133, poz. 883. Kupujący ma prawo wglądu w dane, ich uaktualniania lub usuwania poprzez kontakt pocztą na adres :

CDS Jan Sawa
Obrońców Poczty Gdańskiej 13A
52-204 Wrocław

lub pocztą elektroniczną na adres : kontakt@mobilkarm.pl

Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta nie będą udostępniane osobom trzecim zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, o której mowa wyżej.

 • Kupujący ma prawo zgłaszać reklamacje związane z funkcjonowaniem sklepu pocztą lub pocztą elektroniczną na adresy podane powyżej.
 • Sklep przeznaczony jest zarówno dla Konsumentów jak i dla przedsiębiorców, w związku z czym niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki obu grup Kupujących. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie narusza jednakże i nie ma na celu naruszenia praw Konsumenta, jak również nie może być w ten sposób interpretowane.
 • Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w razie zmiany przepisów prawa, zasad funkcjonowania sieci Internet lub znacznych zmian sytuacji rynkowej.

Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 29.12.2014

——————————————————————————————————————–

REGULAMIN PROMOCJI „Jedenasta karma gratis”


1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą ,,Jedenasta karma gratis ” jest firma:

CDS Jan Sawa
ul. Kolejowa 3
56-120 Brzeg Dolny
NIP: 9880204141
REGON : 021504945

2. Promocja zostanie przeprowadzona na terenie Wrocławia, w 5 oddziałach sklepów:


– Powstańców Śląskich 211/217
– Obrońców Poczty Gdańskiej 13a
– Boya-Żeleńskiego 71c.
– ul. Magellana 43b     
– ul. Kamieńskiego 211 lokal u1

3. Promocja trwa od 23 maja 2020 roku do odwołania.  Promocja przeznaczona jest dla Klientów sklepów Mobil Karm. Poprzez określenie „Klient” rozumie się każdą pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo osobę powyżej 13 roku życia posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zawierająca umowę w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, będącą jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 KC

5. Rabat dotyczy zakupu 10 karm Instincto o tej samej gramaturze (np. 10 opakowań po 5kg lub 10 opakowań po 10 kg). Zgodnie z zasadą, klient otrzyma 5kg gratis przy zakupie 10 opakowań po 5g lub 10 kg karmy gratis przy zakupie 10 karm po 10 kg.

6. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest:

– zakup 10 karm Instincto (w tej samej gramaturze, zgodnie z punktem 5)- po zakupie każdej karmy, Klient otrzymuje odpowiednią do ilości zakupionych karm liczbę pieczątek. – Po zebraniu 10 pieczątek, klient otrzymuje promocyjną karmę Gratis.
–  Ulotkę z 10 pieczątkami zatrzymuje sprzedawca.

7. Karmy nie będą wymieniane na gotówkę, ani nie będzie wydawana reszta.

8.Udział w Promocji równoznaczny jest z akceptacją jej zasad.

9. Mobil Karm zastrzega sobie możliwość do wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu i poinformowania o tym Klientów poprzez udostępnienie zmienionej wersji regulaminu.

REGULAMIN „ULOTKA Z NAKLEJKAMI”


1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą ,,Ulotka promocyjna” jest firma:

CDS Jan Sawa
ul. Kolejowa 3
56-120 Brzeg Dolny
NIP: 9880204141, REGON : 021504945

2. Promocja zostanie przeprowadzona na terenie Wrocławia, w 3 oddziałach sklepów:


– Powstańców Śląskich 211/217

– Obrońców Poczty Gdańskiej 13a

– Boya-Żeleńskiego 71c.

3. Kupon będzie można realizować we wszystkich stacjonarnych sklepach Mobil Karm. Kuponu nie będzie można realizować w sklepie internetowym www.mobilkarm.pl.

4. Promocja trwa od 1 grudnia 2016 roku do 28 lutego 2017 roku zgodnie z katalogiem, kupony akceptowane będą w sklepach Mobil Karm.  Promocja przeznaczona jest dla Klientów sklepów Mobil Karm. Poprzez określenie „Klient” rozumie się każdą pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo osobę powyżej 13 roku życia posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zawierająca umowę w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, będącą jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 KC

5. Rabat nie dotyczy ofert specjalnych, promocji cenowych wybranych produktów, w tym w szczególności produktów Barf.

6. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest:

– po zakończonych zakupach za min. 49 zł Klient otrzymuje 1 naklejkę.

Naklejkę należy nakleić na ulotkę reklamową, w wyznaczonym do tego miejscu.

Po zebraniu 8 naklejek, klient ma prawo do skorzystania z rabatu 10% na wszystkie artykuły dostępne w sklepach stacjonarnych Mobil Karm. 
Ulotkę z 8 naklejkami zatrzymuje sprzedawca. Po zeskanowaniu kodu, rabat zostanie automatycznie naliczony na paragonie.


7. Kupony nie będą wymieniane na gotówkę, ani nie będzie wydawana reszta.

8.Udział w Promocji równoznaczny jest z akceptacją jej zasad.

9. Mobil Karm zastrzega sobie możliwość do wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu i poinformowania o tym      Klientów poprzez udostępnienie zmienionej wersji regulaminu.

Mobilna wersja naszego sklepu przeznaczona jest do wyświetlania w pionie :)